23.06.2024

Som alebo nie som vlastníkom?

Kvôli vlastníckym práva v prípade nehnuteľností sa koná nejeden súdny spor. Aj jedna, aj druhá strana sa totiž cíti byť vlastníkom a za nič na svete nechce ustúpiť zo svojich nárokov. Preto by každý, kto nadobúda nehnuteľnosť, mal dobre poznať zákonné podmienky, za ktorých sa stáva jej skutočným vlastníkom.

Vlastníctvo podľa zákona

Vlastnícke právo alebo vlastníctvo je právnym poriadkom ustanovená možnosť vlastníka vec držať, užívať a disponovať s ňou podľa vlastného uváženia v medziach zákona. Vlastnícke právo je obmedzené, jednak tým, že vlastnícke práva všetkých subjektov sú si rovnocenné, čiže využívaním svojho vlastníckeho práva nesmie vlastník narušiť pokojné využívanie vlastníckeho práva inému. Obsahom vlastníckeho práva je takzvaná triáda oprávnení formulovaná klasickou rímskou právnou vedou. Ide o právo vec držať, vec užívať a požívať jej plody a úžitky a právo vecou disponovať. Právo držby poskytuje vlastníkovi právnu možnosť mať danú vec fakticky vo svojej moci, právo vec užívať a požívať vyjadruje právo realizovať úžitkovú hodnotu veci a dispozičné právo umožňuje vlastníkovi nakladať s vecou medzi živými právnymi úkonmi, napríklad v prípade predaja, ako aj pre prípad smrti formou závetu. Tieto práva môže vlastník previesť na iného aj bez toho, aby scudzil, čiže napríklad predal vec ako takú. V takom prípade hovoríme o holom vlastníctve, ku ktorému dochádza napríklad pri prenájme.

Vlastníkom ste, keď…

Vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate vtedy, keď sa ukutoční takzvaný vklad do katastra nehnuteľností. Ide o proces, ktorý sa začína v momente, kedy vy podáte návrh na tento vklad. Správa katastra začne konanie o povolení vkladu a pokiaľ bude rozhodnuté vo váš prospech, odo dňa tohto rozhodnutia o povolení vkladu do katastra sa stávate skutočným vlastníkom danej nehnuteľnosti. K spomínanému návrhu však potrebujete aj ďalšie dokumenty, bez ktorých by ste sa nezaobišli. Ide hlavne o zmluvu, na základe ktorej by mal byť vklad do katastra uskutočnený. Tú je potrebné predložiť v dvoch exemplároch. Ďalej si pripravte verejnú listinu, ktorá vám potvrdzuje právo k nehnuteľnosti a takisto identifikáciu parciel, no oba doklady budete potrebovať len v prípade, že tieto práva k nehnuteľnosti nie sú uvedené na liste vlastníctva. Naporúdzi majte takisto geometrický plán, ale to len vtedy, pokiaľ by sa zlučoval alebo rozdeloval pozemok, prípadne by sa k nemu zriaďovalo vecné bremeno. Pri podaní návrhu na vklad do katastra vás môže zastupovať aj splnomocnená osoba, no tá musí mať, ako inak, notárom overené splnomocnenie.

Návrh na vklad do katastra však nie je zadarmo. Za normálnych okolností vás vyjde na 66 Eur, no v prípade, že by ste ho podali elektronicky, bude to len polovica. Správa katastra musí o vklade rozhodnúť najneskôr do tridsiatich dní. Ak sa vám to zdá pridlho, môžete si podať žiadosť o zrýchlené konanie, no to je nielen rýchlejšie, ale zároveň aj drahšie: 265,50 Eur. V elektronickej podobe pôjde o sumu 130 Eur. V tomto konaní by ste mali od katastra dostať odpoveď do pätnástich dní, no záruku, že sa tak skutočne stane, nemáte. Pokiaľ by však správa katastra nedodržala lehotu pätnástich dní v zrýchlenom konaní a rozhodla až v priebehu tridsiatich dní, poplatok za zrýchlené konanie vám vráti.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.