23.06.2024

Dva nové projekty v Hviezdoslavove

V tomto článku sa opäť pozrieme do dedinky Hviezdoslavov v dunajskostredskom okrese. Vzniknú tam totiž dva nové rezidenčné projekty a tie by opäť mali zvýšiť satelitný potenciál tejto neveľkej obce.

Zdroj: www.hviezdne-byvanie.sk

Za Podhájom

Investičným zámerom v zmysle je v tomto prípade komplexná príprava územia pre obytnú zónu „Za Podhájom“ v Hviezdoslavove. Riešené územie budúcej obytnej zóny sa nachádza na ploche, ktorá leží na okraji zastavaného územia obce Hviezdoslavov časť „Za Podhájom“. Nová zástavba pozostáva z trinástich dvojdomov a z piatich rodinných domov. Dôvodom novej výstavby rodinných domov je podľa investora rozšírenie vidieckeho sídelného útvaru s kvalitatívne novou zástavbou rodinných domov a občianskej vybavenosti.

„Rozvojové záujmy každého sídelného útvaru sú aj v oblasti vyčlenenia a prípravy územia pre domovú zástavbu. Za týmto účelom je potrebné vytypovanie vhodnej lokality, spĺňajúcej určité kritéria. Navrhovateľ predkladaného zámeru vybral nižšie popisovanú lokalitu, ktorá spĺňa predovšetkým urbanistické, ale aj environmentálne predpoklady pre vytvorenie harmonicky pôsobiaceho prostredia pre bývanie ľudí a to s minimálnymi, negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, pričom sa skôr predpokladá s pozitívnymi vplyvmi, predovšetkým na stabilitu a diverzitu územia v porovnaní s jeho súčasným stavom,“ uvádza sa v zámere.

Broskyňová

Aj v tomto prípade ide o komplexnú prípravu územia pre obytnú zónu „Broskyňová“ v Hviezdoslavove. Investičným zámerom navrhovateľa v zmysle predkladaného zámeru je komplexná príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu. Nová zástavba pozostáva zo samostatne stojacich rodinných domov s maximálne dvomi podlažiami. Bude dotvárať vidiecky charakter zástavby v Hviezdoslavove a tak vlastne vytvárať priestor pre rozvoj tejto obce, ktorá už niekoľko rokov slúži aj ako satelit hlavného mesta.

Postaví sa aj Hviezda

V obci Hviezdoslavov by mal vyrásť aj rezidenčný projekt s názvom Hviezda. Ide v ňom o vybudovanie a komplexnú prípravu územia pre rovnomenný obytný súbor. Samotný investičný zámer rieši prípravu územia, výstavbu technickej infraštruktúry, vybudovanie prípojok k jednotlivým pozemkom a výstavbu multifunkčného a detského ihriska. Pokiaľ však ide už o samotnú samotnú výstavbu jednotlivých rodinných domov, toto už bude na tom ktorom majiteľovi a stavebníkovi konkrétnej stavby. Investor tento fakt rieši len v zmysle dokumentácie pre územné konanie stanovuje limity pre ich výstavbu, nakoľko samotná výstavba rodinných domov bude mať individuálny charakter.

 

autor: Andrea Kolesárová

Komentáre sú vypnuté.