23.05.2024

Pre mladé rodiny aj starších občanov

V roku 1994 založili poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave inštitút Domu mladej rodiny. Ide o projekt, ktorý má pomôcť mladým rodinám s maloletými deťmi a to aj neúplným, ako aj mladým manželským párom, ktorí si chcú založiť rodinu pri riešení problému bývania.

Poskytnú byt

Podľa oficiálnej internetovej stránky magistrátu hlavného mesta sa pomoc mladým rodinám uskutočňuje prenajímaním bytov za podmienok určených štatútom Domu mladej rodiny. „V bytoch inštitútu sa poskytuje bývanie formou nájmu iba na dobu určitú. Zmluva sa uzatvára spravidla na dva roky, s možnosťou predĺženia vždy o ďalšie dva roky, celkove však najviac na dobu desať rokov,“ uvádza sa na stránke.

Byty sa v projekte prideľujú žiadateľom rodinám s maloletými deťmi a manželským párom. Dôležité však je, aby ani jeden z manželov alebo rodičov nepresiahol vek 35 rokov v deň uzatvorenia zmluvy o nájme, žiaden z členov rodiny alebo manželského páru nebol nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu v obci trvalého bydliska, prechodného bydliska a zamestnania ani v ich bezprostrednom okolí, aspoň jeden zo žiadateľov mal v deň podania žiadosti a najmenej nepretržite jeden rok pred dňom uzavretia zmluvy o nájme bytu v Dome trvalé bydlisko v Bratislave, žiadateľ alebo žiadatelia mali v deň podania žiadosti a najmenej šesť mesiacov nepretržite pred dňom podpísania zmluvy o nájme zamestnanie alebo jeden zo žiadateľov čerpal materskú dovolenku alebo podniká a tak ďalej.

Podstatné okrem iného navyše je, aby žiadateľ alebo ďalší príslušník posudzovanej domácnosti bol stavebným sporiteľom na základe zmluvy o stavebnom sporení podpísanej pred dňom podania žiadosti, pričom stavebné sporenie musí trvať nepretržite najmenej dva roky pred dňom podpisu zmluvy o nájme bytu v Dome. Cieľová suma stavebného sporenia musí byť minimálne 16 600 Eur na posudzovanú domácnosť.

Pomáhajú aj seniorom

Magistrát hlavného mesta nepomáha len mladým rodinám, ale snaží sa pomôcť aj svojim starším spoluobčanom. Podľa oficiálnej webovej stránky mesta je projekt Dom pre starších občanov zameraný práve na pomoc osobám starším ako 50 rokov pri zabezpečení bývania. „Pomoc starším občanom sa uskutočňuje prenajímaním bytov za podmienok určených štatútom Domu pre starších občanov. Pre starších občanov sú vyčlenené nájomné byty v objekte na Rezedovej ulici č. 3 v Bratislave, ktorý je vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,“ uvádza sa na stránke. Podľa ďalších informácií v súlade so štatútom a schváleným Postupom pri prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezvereného do správy mestskej časti sú nájomné zmluvy uzatvárané maximálne na dva roky s možnosťou opakovaného predlžovania za splnenia podmienok vyplývajúcich zo štatútu a nájomnej zmluvy. Maximálna doba nájmu pritom nie je časovo obmedzená.

autor: Andrej Jurica

Komentáre sú vypnuté.