13.04.2024

Dostupnosť bývania sa opäť zvýšila

Aj v závere roku 2015 sa potvrdilo, že vývoj ceny bývania má značný vplyv na dostupnosť bývania. Toto tvrdenie vychádza z analýzy, ktorú vypracovali analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska. Nájdeme v nej množstvo zaujímavých tvrdení a údajov, ktoré svedčia okrem iného aj o tom, že trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami je na dobrej ceste.

V každom kraji inak

Názorne to možno demonštrovať na príklade Bratislavského kraja, v ktorom aj výrazne zlepšená príjmová situácia na konci roka stačila v podstate len kompenzovať dynamický rast priemernej ceny bývania a viedla orientačne len k udržaniu doterajšej úrovne dostupnosti bývania. Iným prípadom sú Košický kraj a Trenčiansky kraj, v ktorých kumulovaný vplyv zlepšenej príjmovej situácie a výraznejšieho zníženia priemernej ceny bývania spôsobili zásadné zlepšenie dostupnosti bývania z pohľadu jej doterajšieho vývoja.

Aktivácia trhu

Trh s bývaním sa v poslednom období podľa viacerých odborníkov dosť zaktivizoval, čo možno potvrdiť aj na základe doplnkových charakteristík. Za také možno považovať napríklad počty vkladov do katastra nehnuteľností ako aj úspešnosť predaja jednotlivých typov nehnuteľností na bývanie. Ukazovateľ počet vkladov do katastra nehnuteľností na 1000 obyvateľov vysiela určité signály o vývoji aktivít na trhu s bývaním v čase a zároveň poskytuje informáciu o rozdielnosti intenzity týchto aktivít v jednotlivých slovenských krajoch.

Pri hodnotení vývoja aktivít na slovenskom trhu s bývaním podľa počtu vkladov do katastra z hľadiska času možno konštatovať, že vo väčšine krajov majú tieto aktivity v poslednom období rastúci trend, pričom najvýraznejšie je to v Bratislavskom kraji. Intenzita aktivít na trhu s bývaním je z pohľadu zaznamenaného počtu vkladov do katastra nehnuteľností a po zohľadnení počtu obyvateľov v jednotlivých regiónoch jednoznačne najvyššia v Bratislavskom kraji a najnižšia v Prešovskom kraji.

Zlepšil sa aj predaj

Ďalším doplnkovým ukazovateľom je úspešnosť realizácie jednotlivých typov nehnuteľností na bývanie. Z grafického zobrazenia vyplýva všeobecné zlepšenie úspešnosti predaja všetkých typov nehnuteľností na bývanie. Najvýraznejšie zlepšenie úspešnosti predaja na konci roka 2015 oproti tretiemu štvrťroku 2015 registrujeme pri rodinných vilách. To je však do značnej miery skreslené vyše desaťpercentným znížením počtu ponúk víl na predaj oproti predchádzajúcemu štvrťroku.

V dôsledku podobného, aj keď miernejšieho skreslenia, zostala úspešnosť predaja štandardných rodinných domov na konci roka 2015 v podstate na rovnakej úrovni ako v treťom štvrťroku 2015. V priebehu druhej polovice roku 2015 sa darilo predávať v priemere každý pätnásty rodinný dom. V rámci bytov, ale aj celkom sa na konci roka najúspešnejšie predávali menšie, hlavne jedno- a dvojizbové byty, keď sa podarilo predať zhruba každý šiesty takýto byt.

Môžeme ešte dodať, že k aktivitám na slovenskom trhu s bývaním na konci roka 2015 určite prispeli aj stále pretrvávajúce relatívne výhodné úverové podmienky. V najbližšom období možno očakávať pretrvávajúci záujem domácností o uspokojovanie potreby bývania, avšak bez výraznejšieho tlaku na rast priemernej ceny bývania, nakoľko pre začiatky rokov je charakteristické nižšie čerpanie úverových prostriedkov na obstaranie nehnuteľností na bývanie.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.