22.07.2024

Ďalšia výstavba rodinných domov v Hviezdoslavove

Obec Hviezdoslavov môžeme pokojne považovať za satelitné mestečko nášho hlavného mesta. Aj preto nie je žiadnou výnimkou, že sa sem pomerne často vraciame, aby sme vás informovali o stále nových a nových rezidenčných projektoch. Inak tomu nebude ani tentokrát.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Viac ako päťdesiatka nových domov

V tomto prípade by v obci Hviezdoslavov malo byť postavených až 56 nových rodinných domov, ktoré vlastne vytvoria celkom novú ulicu. Ide vlastne o realizáciu komplexnej prípravy územia pre tento obytný súbor. Pôvodný projekt počítal s výstavbou menšieho počtu domov – malo ich byť totiž len 42. Pozemky mali mať pritom výmeru od 800 do 1200 metrov štvorcových.

Dôvodom novej výstavby rodinných domov v danom území je podľa vyjadrenia investora v predloženom zámere rozšírenie vidieckeho sídelného útvaru s kvalitatívne novou zástavbou rodinných domov a občianskej vybavenosti. „Rozvojové záujmy každého sídelného útvaru sú aj v oblasti vyčlenenia a prípravy územia pre domovú zástavbu. Za týmto účelom je potrebné vytypovanie vhodnej lokality, spĺňajúcej určité kritéria,“ uvádza v zámere. Investor, Kubulák Jozef zo Šamorína, podľa vyjadrenia vybral nižšie popisovanú lokalitu, ktorá spĺňa predovšetkým urbanistické, ale aj environmentálne predpoklady pre vytvorenie harmonicky pôsobiaceho prostredia pre bývanie ľudí a to s minimálnymi, negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, pričom sa skôr predpokladá s pozitívnymi vplyvmi, predovšetkým na stabilitu a diverzitu územia v porovnaní s jeho súčasným stavom.

Veľká výstavba v malej obci

Ako sme spomínali v úvode článku, Hviezdoslavov je obec, v ktorej sa rezidenčné projekty skutočne stavajú v pomerne veľkom rozsahu. V ďalšom projekte investor počíta s dvomi variantami výstavby. Podľa prvého by malo ísť o celkovú realizáciu 63 domov. Z tohto počtu 62 bude samostatne stojacich rodinných domov a jeden bytový dom. Súčasťou projektu by v tomto prípade mal byť aj jeden objekt pre služby, ktorý bude slúžiť ako obchod čo sklad bicyklov. Podľa druhého variantu sa na danom pozemku bude nachádzať len 72 rodinných domov bez domu bytového či objektu služieb.

Súčasťou návrhu je podľa investičného zámeru aj vytvorenie pridanej hodnoty na obecnom majetku vo forme zeleného pásu pešieho prístupu pozdĺž prístupovej komunikácie a revitalizácie bývalej skládky stavebných odpadov na susednom pozemku vytvorením parku s vysokou zeleňou. Toto územie bude slúžiť ako príjemný oddychový a relaxačný priestor nielen pre obyvateľov obytného súboru, ale pre obyvateľov celej obce.

 

autor: Andrea Kolesárová

Komentáre sú vypnuté.