23.06.2024

Zima a naše snehové povinnosti

Príchod zimy, snehu a ľadu so sebou neprináša len zimné radovánky v podobe lyžovania či korčuľovania, ale pokiaľ sme majiteľmi nehnuteľnosti, pribudnú nám aj určité sezónne povinnosti. A hoci by sa na prvý pohľad mohli zdať banálne, v skutočnosti to tak ani zďaleka nie je. Ba práve naopak – mali by sme sa nimi veľmi vážne zaoberať.

Chodník trochu klzkejší

Je to jednoduché: pokiaľ sme majiteľmi objektu, pred ktorým je na chodníku sneh, musíme ho odhrnúť. A to musíme samozrejme urobiť tak, aby ľuďom po tomto chodníku prechádzajúcim nehrozil žiaden úraz. Podľa paragrafu 9, zákona č. 135/1961 Zbierky zákonov o pozemných komunikáciách, závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s chodníkom, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

To teda znamená, že vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti sú povinní bez akýchkoľvek prieťahov v zimnom období odhŕňať sneh a odstrániť poľadovicu. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s chodníkom, totiž zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

V prípade, že chodník nezabezpečíte tak, aby na ňom nebol sneh alebo ľad, môžete dostať pokutu od mestskej polície. Jej výšku si určuje každá samospráva sama na základe všeobecne záväzného nariadenie, ale spravidla sa jedná o sumu v desiatkach Eur. Pokuta však môže byť tým menším zlom. Nezriedka sa totiž stáva, že sa na takomto chodníku pošmykne nejaký človek a následkom môže byť aj komplikovaná zlomenina. Vina potom padne na vás, čo môže vyústiť do následných ťahaníc po súdoch trvajúcich celé roky.

Od suseda pre suseda?

Odpratávanie snehu a poľadovice z chodníkov v našom vlastníctve však nie je jediná povinnosť, ktorá nám z napadania snehu vyplýva. Neraz sa totiž stáva, že majiteľ domu si nezabezpečí strechu proti padaniu topiaceho sa snehu, ktorý následne padá jeho susedom na pozemok a môže zapríčiniť ak aj nie újmu na zdraví, tak minimálne újmu na majetku. Ako totiž hovorí Občiansky zákonník, § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. „Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok,“ uvádza sa v tomto zákone.

Prenesené na našu situáciu to teda znamená, že aj sneh padajúci zo susedovej strechy na váš pozemok je obťažovanie nad mieru primeranú pomerom, čiže sused si jednoducho musí na streche inštalovať zábrany. Pokiaľ by však nebolo možné sa s ním dohodnúť, mali by ste vec posunúť na riešenie kompetentným úradom, čiže na mestský alebo obecný úrad, prípadne na mestskú či obecnú políciu.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.