23.06.2024

V Modre pribudne nová obytná zóna

Hoci je Modra neveľké mestečko, jej malebná poloha a vzdialenosť od hlavného mesta ju robí nesmierne atraktívnou pre bývanie. A zrejme aj to je dôvodom, že istý investor v tomto meste plánuje vybudovať novú obytnú zónu.

Zdroj. www.enviroportal.sk

Na ceste do Budmeríc

Základným účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie obytného súboru a rozšírenie ponuky pre kvalitné bývanie v Modre. Pozemky určené na výstavbu sú zo severu ohraničené štátnou cestou spájajúca Modru s obcou Budmerice. Ide o nezastavané územie na okraji mesta, konkrétne o jeho časť s menom Kráľová. Navrhovateľ plánuje na rozvojových plochách vytvoriť plochy bývania v súlade s platným územným plánom mesta Modra, nakoľko práve aj v územnom pláne mesta Modra je dotknuté územie definované ako územie pre plochy bývania nízkej a stredne podlažnej zástavby. Južne od dotknutého územia je orná pôda výhľadovo určená ako územie pre plochy bývania. Vlastnícky ide o územie v majetku mesta Modra. Zvyšnú časť tvorí územie vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Právny vzťah pozemkov si navrhovateľ vysporiada v územnom konaní.

Dva návrhy

V hre sú podľa predloženého zámeru dve možné alternatívy. Podľa tej prvej je navrhovaných štrnásť malo-, respektíve strednopodlažných bytových domov. V strede zóny sa vybuduje malé námestie, z ktorého budú prístupné priestory pre služby a v jeho priestore je navrhovaný parčík s detským ihriskom. Podľa druhého návrhu zóna rodinných domov nadväzuje na južnej strane na zónu bytových domov. Navrhovaných je 98 stavebných pozemkov rôznej veľkosti, ktoré sú určené pre výstavbu samostatne stojacich rodinných domov.

Vzhľadom na všetky požiadavky investora a všetky urbanistické danosti lokality sa vybuduje spolu 14 bytových domov s celkovým počtom 191 bytov a 98 stavebných pozemkov rôznej veľkosti pre výstavbu rodinných domov. Výška zástavby je odstupňovaná – rad bytových domov pri štátnej ceste je najvyšší so štyrmi nadzemnými podlažiami, ďalší rad má tri podlažia a plynulo prechádza do zástavby rodinných domov s maximálne dvoma nadzemnými podlažiami. V strednej sekcii zóny bytových domov sa bude nachádzať oddychovo športová časť, ktorá bude dotvorená prvkami drobnej architektúry ako sú preliezačky, lavičky, športové zóny pre deti, pieskové plochy či stojany na bicykle. Ďalšia zóna pre oddych a šport sa vybuduje aj v západnej časti pozemku.

 

autor: Andrea Kolesárová

Komentáre sú vypnuté.