23.06.2024

Slovenské stavebníctvo: slabý dopyt, nesplácanie faktúr či nízka cena práce

Štatistický úrad Slovenskej republiky má dobrý zvyk nielen zhromažďovať štatistické údaje, ale zároveň tiež vykonávať prieskumy súvisiace s konkrétnymi otázkami, ktoré najviac trápia respondentov. Takýto prieskum štatistický úrad vykonal aj v segmente stavebníctva a na jeho základe zistil zaujímavé fakty.

Situácia lepšia alebo aspoň taká istá

Názov medzititulku v podstate vypovedá o tom, čo sa v súčasnej dobe deje v stavebníctve, respektíve ako ho vnímajú podnikatelia v tomto segmente pracujúci. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 9 percent respondentov, jej zvýšenie naopak uviedlo 48 percent a 43 percent podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Pokiaľ ide o celkovú úroveň objednávok, za dostatočnú ju označilo 53 percent opýtaných stavebných firiem, za nedostatočnú 26 percent a pre 21 percent odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 46 percent respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 42 percent finančné obmedzenia, 11 percent nedostatok zamestnancov, 4 percent poveternostné podmienky a 3 percent nedostatok materiálu alebo mechanizmov.

Problémy s odberateľmi pokračujú

Podnikanie na Slovensku je niekedy za trest a inak to nie je ani v stavebníctve. Veľmi často napríklad vznikajú problémy s platením za odvedenú prácu. V prieskume to uviedli aj samotné stavebné firmy, pričom platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, navyše s neustále sa zhoršujúcim trendom či nesplácanie faktúr a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú neschopnosť považujú za veľkú prekážku v podnikaní v tomto segmente. K týmto ťažkostiam priraďujú tiež veľkú konkurenciu, nízke ceny prác a problémy s dôveryhodnosťou verejných obstarávaní. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje len 20 percent podnikov.

Vývoj celkom fajn

Paradoxne aj na vyššie spomínané ťažkosti v podnikaní stavebné firmy nevidia vývoj v tomto segmente nijako tragicky. Očakávania respondentov sa napríklad pri odhadoch vývoja zamestnanosti medzi mesačne zlepšili. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 19 percent oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 71 percent a so znižovaním ráta 10 percent podnikov. Firmy navyše vidia pomerne priaznivý vývoj aj pokiaľ ide ekonomickú situáciu podniku: 38 percent respondentov očakáva jej zlepšenie, zmeny vo vývoji nepredpokladá 55 percent a zhoršenie stavu očakáva iba 7 percent podnikov. Zvýšenú stavebnú aktivitu predpokladá 50 percent opýtaných firiem, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 42 percent a jej zníženie predpokladá 8 percent podnikov.

Najviac práce v Bratislavskom kraji

Z prieskumu vyplýva, že na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 10 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami, 17,6 mesiaca, a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby a to 15,4 mesiacov. Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok už tradične stavebné firmy so sídlom v Bratislavskom kraji a to na 14,8 mesiaca, pričom najmenej objednávok majú firmy bohužiaľ takisto už tradične v Prešovskom kraji a to len na 5,4 mesiaca.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.