22.07.2024

Nový zákon o ŠFRB: krok k lepšiemu?

Od 1. januára budúceho roku by do platnosti mal vstúpiť nový zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania. Oproti jeho doterajšej podobe by mal ísť viac v ústrety mladým rodinám a nemenej zaujímavý je aj nový postoj k právnickým osobám – poprvýkrát totiž aj tieto subjekty budú môcť žiadať o príspevok z fondu.

Právnická osoba ako novinka v zákone

Základný význam využívania prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania samozrejme aj naďalej zostáva. Ako predtým, aj v novom zákone pôjde o využitie finančnej podpory na obstaranie bytu, modernizáciu či obnovu bytového domu či stavebné úpravy bytového domu. Pôjde však aj o výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb a tiež o obnovu zariadenia sociálnych služieb, či už stavebnými úpravami existujúceho zariadenia alebo jeho modernizáciou. Žiadateľom o finančné prostriedky z fondu môže byť fyzická osoba, obec, v Bratislave a Košiciach aj mestská časť, samosprávny kraj, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a takisto právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky vykonáva svoju činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti. Práve posledný menovaný typ žiadateľa je oproti doterajšimu zneniu zákona zaujímavou novinkou. Novinkou je však aj fakt, že jedným z príjmov fondu budú aj finančné prostriedky Európske únie.

Koľko sa dá z fondu „odkrojiť“?

Ak by ste aj vy mali záujem o túto formu výhodného úveru, mali by ste vedieť, že jeho maximálna doba splatnosti je štyridsať rokov a fond vám nedá viac financií ako na osemdesiat percent obstarávacej ceny. Aby sme boli o niečo viac konkrétnejší, v prípade zaobstaranie bytu ide maximálne o čiastku 65 tisíc eur. Pokiaľ pôjde o modernizáciu bytového domu, tu zákon prisúdil najmenej 30 a najviac 500 eur na jeden meter štvorcový podlahovej plochy bytu. V prípade zatepľovania je maximom suma 60 eur na jeden meter štvorcový zatepľovanej plochy, pokiaľ ide o rodinný dom. Pokiaľ sa však jedná o bytový dom, maximálnou čiastkou je 100 eur. Dodajme ešte, že v prípade výstavby zariadenia sociálnych služieb pôjde o sumu najviac 760 eur na meter štvorcový podlahovej plochy obytnej miestnosti. To je pozitívna správa najmä pre samosprávy, ktoré si použitím finančných prostriedkov z fondu výrazne „odľahčia“ svoje rozpočty. Tie totiž boli výstavbou zariadení sociálnych služieb, ako sú napríklad domovy dôchodcov, do značnej miery zaťažené.

Pomoc najmä pre mladých

Ak by ste chceli čerpať finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a použiť ich na zakúpenie bytu, ani vám a ani vášmu manželovi či manželke v deň podania žiadosti nesmie byť viac ako 35 rokov. Pokiaľ máte dieťa, to by nemalo presiahnuť vek troch rokov, v prípade, že ide o dieťa osvojené, zákon hranicu zvyšuje na päť rokov. Pôžičku z fondu môže dostať aj člen domácnosti, v ktorej žije minimálne jeden rok s ťažko zdravotne postihnutou osobou. Pozitívnym faktom je aj to, že príspevok môžu získať tiež odchovanci detských domovov a to takisto v prípade, že nepresiahnu vek tridsaťpäť rokov.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.