23.05.2024

Niečo o úverovom registri

Do redakcie nám prišiel príspevok s otázkou týkajúcej sa úverového registra pre podnikateľov. Pán Oto Smižan zo Spišskej Novej Vsi by o tejto inštitúcií chcel totiž vedieť niečo viac: „Dobrý deň, som podnikateľ a ako taký využívam bankové úvery týkajúce sa môjho podnikania. Viem, že tým pádom som začlenený do úverového registra, o ktorom však takmer nič neviem. Mohli by ste mi prosím ľudsky vysvetliť, čo to vlastne pre mňa znamená a o čom to celé je?“.

Vedie ho Národná banka

Podľa informácií Národnej banky Slovenska je register bankových úverov a záruk systém zriadený podľa § 38 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a je vedený Národnou bankou Slovenska. V registri sa sústreďujú informácie o dlžníkoch bánk, ktorými sú výlučne právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, čiže nie fyzické osoby nepodnikatelia. Údaje o dlžníkoch do registra zapisujú banky, pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka SR povinne a sú aktualizované v mesačných intervaloch. Údaje sa uchovávajú po dobu piatich rokov.

Čo sa v registri nachádza?

V danom registri ide o informácie poskytované bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo Exportno-importnou bankou SR a jeho obsahom sú všetky záväzky klientov – právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Ide teda o identifikačné údaje o klientovi, čiže právna forma, IČO, názov, sídlo, krajina, ekonomický sektor a podobne, údaje o vlastníkoch nad desať percent základného imania, identifikačné údaje pohľadávky, čiže číslo zmluvy, dátum vzniku a splatnosti, typ pohľadávky, stav pohľadávky a podobne, hodnoty pohľadávky, teda celková výška pohľadávky alebo rámce, aktuálny zostatok pohľadávky, istina po splatnosti, úroky a poplatky po splatnosti a počet dní omeškania a ostatné údaje vzťahujúce sa k pohľadávke – mena v ktorej bola poskytnutá, typy a výška zabezpečenia a tak ďalej.

Komu sú určené tieto informácie?

Podľa Národne banky SR sa informácie z registra poskytujú banke, pobočke zahraničnej banky, Exportno-importnej banke SR alebo samotnej právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorej sa údaje týkajú. Samozrejme, najväčší záujem o ne má banka, ktorá si chce „preklepnúť“ svojho potenciálneho klienta. Aby vedela, či nemá dočinenia s nepoctivým dlžníkom, z registra získa informácie o celkovom zaťažení klienta. Prenesené na drobné, ide o sumárne informácie o pohľadávkach voči klientovi, to jest sumár poskytnutých úverov a záruk, zostatok úverov, zabezpečenia, sumár omeškania splátok istiny a úrokov, sumárny počet dní omeškania, zatriedenie pohľadávok a podobne.

Výpis viete získať aj vy

Pána Ota by mohlo zaujímať, že výpis z úverového registra môže získať aj on sám a tak sa dozvedieť niečo o tom, ako ho ako klienta môžu vnímať banky. Na jeho získanie je potrebné podať si písomnú žiadosť spolu s úradným osvedčením podpisu a výpisom z obchodného registra nie starším ako jeden mesiac. Výpis z úverového registra však aj niečo stojí: jeho cena predstavuje dvadsať Eur.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.