23.09.2023

Čo prinesie nový zákon o úveroch na bývanie?

Stále k nám prichádzajú nové a nové zákony a výnimku nie sú ani tie, ktoré majú čo hovoriť do realitného segmentu a bývania. Takýmto je aj zákon o úveroch na bývanie. Čo nám tentokrát prinesie? Bude to krok dopredu alebo späť?

O čom je?

Cieľom zákona je implementovať smernicu Európskeho parlamentu zo štvrtého februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie do slovenského právneho poriadku a vytvoriť právny rámec pre racionálnejšie a efektívnejšie fungovanie trhu úverov na bývanie v rámci harmonizovaného vnútorného trhu spoločenstva. Ide o dôležitú oblasť právnej úpravy, ktorej význam úmerne rastie tomu, ako sa vyvíjajú rôzne formy úverov na bývanie a ako rastie zadlženosť domácností.

Ide o podmienky

Cieľom implementácie smernice o úveroch na bývanie sú najmä ustanoviť podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie, a to v rozsahu smernice na bývanie a poskytovanie ostatných služieb, postupy a informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie, náležitosti zmluvy o úvere na bývanie, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie v spresnení informácií, ktoré má spotrebiteľ získať, pred rozhodnutím o uzavretí zmluvy pričom ide o údaje, ktoré je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodovať o uzavretí zmluvy na základe dostatočnej znalosti úverového produktu.

Spotrebiteľovi sa tak umožňuje posúdiť, či navrhovaná úverová zmluva a navrhovaný úver na bývanie zodpovedá jeho potrebám a jeho finančnej situácii. Zákona sa zameriava aj na stanovenie podmienok posúdenia úverovej bonity spotrebiteľa, čím sa má docieliť právne zakotvenie prirodzeného záujmu veriteľov správne odhadnúť schopnosť spotrebiteľa splácať úver. Zároveň stanovením uvedených podmienok môže prispieť k obmedzeniu dlhu tých domácností, ktoré by sa mohli ocitnúť v sociálnej núdzi.

Zjednotenie podmienok

Prijatím zákona dôjde k jednotnej úprave predčasného splatenia úveru na bývanie, zmena meny poskytnutého úveru na bývanie a prístup k postupom mimosúdneho vybavovania sťažností, reklamácií a nápravy v prípade urovnávania sporov medzi veriteľom a spotrebiteľom, ako aj medzi finančným agentom a spotrebiteľom. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je možnosť spotrebiteľa splniť svoje povinnosti pred uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve o úvere na bývanie a zabezpečiť tak flexibilitu počas trvania zmluvy o úvere na bývanie, kedykoľvek počas trvania zmluvy o úvere na bývanie zmeniť menu úveru v cudzej mene na alternatívnu menu pričom veriteľ je povinný prijať opatrenia na predchádzanie vzniku kurzového rizika a zabezpečiť bezproblémové fungovanie alternatívnych postupov riešenia sporov.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.