23.06.2024

Bratislavský Ružinov čakajú veľké zmeny

Bratislavská mestská časť Ružinov nielenže patrí k najväčším štvrtiam hlavného mesta, ale jeho sídliská patria aj k najstarším. Preto je celkom pochopiteľné, že niekto prišiel s návrhom na jeho revitalizáciu. Čo všetko by mala priniesť a obnášať?

Zdroj: www.enviroportal.sk

Obľúbený mestská časť

Mestská časť Ružinov je v každom prípade príjemnou štvrťou na bývanie a aj preto si ho rady vyberajú rodiny s deťmi, hoci sa tu nájde aj veľké množstvo obyvateľov v seniorskom veku, ktorí tu bývajú už niekoľko desaťročí. Bytové domy tu nie sú na sebe nalepené tak tesno, ako je tomu napríklad v Petržalke, je tu viac zelene, väčší kľud, jednoducho, je to do značnej miery dobré miesto na bývanie. Nech už socialistické stavebníctvo vnímame ako chceme, šesťdesiate roky dvadsiateho storočia sa niesli ešte v rozumnej bytovej architektúre a výstavbe a preto sídliská Pošeň, Štrkovec alebo Ostredky pôsobia príjemne a rodinne.

Nová tvár Ostredkov

Práve posledného sídliskového útvaru, čiže Ostredkov, sa týka spomínaná revitalizácia. Investor, spoločnosť Riston, s.r.o. so sídlom v Bratislave, má záujem o komplexné oživenie sídliska, ktorá v sebe zahŕňa aj novú výstavbu. Ako uvádza v projektovej dokumentácií, účelom navrhovanej činnosti je modernizácia časti sídliskového celku „Ostredky“ v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, ohraničeného zo severu Trnavskou cestou, z juhu Drieňovou ulicou, zo západu ulicou Maximilána Hella a z východu ulicou Sputnikovou. Návrh spočíva v zlepšení existujúcej dopravnej situácie v širšom okolí dotknutého územia, v zlepšení statickej dopravy a v jeho urbanisticko-architektonickom dotvorení umiestnením nových bytových a polyfunkčných domov, vytvorením námestia, doplnenia parku a obohatenie územia o kultúrny objekt.

Lepšie parkovanie?

Investor vo svojom zámere prehodnocuje možnosti parkovania v tejto mestskej časti a zároveň prináša riešenie. Ako vysvetľuje, nové priestorové usporiadania komunikácií, ktoré navrhuje kombináciu pozdĺžneho parkovania buď s kolmým alebo šikmým sa v podstate odstráni živelné parkovanie na voľných plochách spôsobujúce problémy jednak pri prejazde cez sídliskové komunikácie a zároveň zamedzí parkovaniu na trávnatých plochách a ničeniu zelene. Parkovacích miest je totiž v Ostredkoch podstatne menej, ako by malo byť. Podľa platných technických noriem by ich počet mal dosiahnuť približne 2402 miest, no v skutočnosti sa ich tu nachádza iba 674. Spomínanou revitalizáciou by sa ich počet mal podstatne zvýšiť a to na celkových 1507 parkovacích miest. Revitalizácia by však mala priniesť aj opravy komunikácií a chodníkov pre peších, no opravené alebo zrealizované budú aj nové dažďové kanalizácie. V rámci navrhovaných nových parkovacích plôch a nových úsekov komunikácií bude tiež zrealizované verejné osvetlenie.

Byty v prístavbách

Navrhovaný zámer do dotknutého územia umiestňuje aj nové bytové či polyfunkčné objekty. Urbanistický návrh si totiž berie za cieľ vniesť do obytného sídla nový pohľad architektonického riešenia a zredukovať tak súčasnú architektonickú strohosť. Navrhované bytové domy Zimná, identické bytové domy Mesačná 1 a Mesačná 2, bytový dom Park a polyfunkčný dom Meteórova, by mali byť riešené ako prístavby k existujúcim bytovým domom. Zámer však prináša aj vytvorenie nového námestia, ktoré sa v strede bude vyznačovať fontánou. Z východnej strany ho bude lemovať polyfunkčný objekt Veža Trnavská. Súčasťou námestia však bude aj Kultúrny pavilón, kde chce investor revitalizovať existujúce toalety. Na záver už len dodajme, že predbežné náklady na tento projekt, ktorý by sa mal po etapách realizovať v rokoch 2014 až 2024, sú vyčíslené na sumu 30 miliónov Eur.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.