18.04.2021

Aj bytové domy môžu získať „kotlové“ a „slnečné“ dotácie

Nie je žiadnym tajomstvom, že majitelia rodinných domov môžu získať dotáciu na inštaláciu či už slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu. Ako je to však v prípade bytových domov? Môžu byť dotácie poskytnuté aj im?

Dotácie aj pre bytové domy

Hneď na začiatku treba povedať, že nielen rodinné, ale aj bytové domy môžu využiť dotácie na slnečné kolektory alebo kotle na biomasu. No samozrejme, udiať sa tak môže len v prípade splnenia pevne stanovených podmienok a na tie sa teraz pozrieme. O spomínané dotácie môže požiadať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo vlastníci bytov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o správe.

Platia tu pevné pravidlá

Vyššie spomínané pravidlá však majú aj svoje pokračovanie, ktoré podmienky potrebné na získanie dotácií presne špecifikujú. Ktoré to teda sú? Pozrime sa na ich zoznam:

- byt nesmie byť vo vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok,

- byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť vedené v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,

- o nákladoch spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15 percent celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie bytovému domu (za všetky byty a nebytové priestory) sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov, s výnimkou samotného spoločenstva alebo správcu),

- byt alebo nebytový priestor v bytovom dome nesmú byť prenajaté alebo inak prenechané do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov) v rozsahu väčšom ako 15 percent podlahovej plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,

- byt v bytovom dome alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania bez ďalších obmedzení iba vtedy, ak dochádza k prenájmu v bytoch, ktorých súčet podlahovej plochy tvorí maximálne 15 percent podlahovej plochy všetkých bytov v bytovom dome; v rozsahu väčšom iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka bytu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento byt alebo jeho časť.

Aká sumu rozdelí štát na dotácie pre rok 2016, zatiaľ ešte nie je známe. Dôležité však je, aby sa tak vôbec udialo a aby si či už obyvatelia bytových alebo rodinných domov mohli kvalitu svojho bývania zlepšiť a rovnako tak pomôcť životnému prostrediu.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.