23.09.2023

Nie je majer ako majer

Východné Slovensko ponúka značné množstvo príležitostí k aktívnemu oddychu, no na druhú stranu môžeme smelo povedať, že aj tak ich nikdy nie je dosť. O jednom takom, ktorý bude v krátkom čase v tomto regióne vznikať, však vieme. Prezradíme na začiatok len toľko vám, že ide o majer.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Neďaleko Košíc

V tomto prípade sa pôjdeme pozrieť na miesto neďaleko nášho druhého najväčšieho mesta. Projekt, ktorý vám v tomto článku chceme predstaviť, sa totiž nachádza v okrese Košice – okolie, konkrétne juhovýchodne od obce Kokšov – Bakša a hospodárskeho dvora. V katastroch blízkych obcí Nižná Myšľa a Kokšov-Bakša, približne pätnásť kilometrov od samotných Košíc, je sústredených niekoľko prírodných a urbanistických prvkov, ktoré sú z hľadiska cestovného ruchu a agroturistiky veľmi zaujímavé. Oba katastre sa nachádzajú juhovýchodne od Košíc na riečnej nive rieky Hornád, východne od Slanských vrchov.

Húštiny a odpad

Podľa predloženého investičného zámeru pozemok bývalého meandra Hornádu po strate funkcie vytváral podmienky pre vznik močarísk a výsevu náletových drevín a krovia. Pozemok urbárneho spoločenstva bol taktiež zanedbaný a z pôvodného sadu je v súčasnosti húština. Nezanedbateľnou skutočnosťou je návyk miestnych občanov vynášať domový odpad a bioodpad zo záhrad na parcelu, kde sa plánuje vybudovať projekt s názvom Abovský majer. Dlhodobo je táto parcela zanedbávaná, odpad z nej nie je možné priebežne odstraňovať, nakoľko je už zarastená inváznymi rastlinami a náletovými drevinami. Zámerom investora, ktorým je spoločnosť Agrorekrea Košice, je dať týmto pozemkom zmysluplné využitie vo väzbe na jestvujúci hospodársky dvor a plánovanú cyklotrasu Nórsko – Grécko, ktorá vedie po ochrannej hrádzi rieky, ktorá pretína riešené územie.

V troch etapách

Plánovaná stavba je zameraná na voľnočasové aktivity obyvateľstva s dôrazom na športové vyžitie, poznávacie aktivity vo väzbe na prírodu a hospodárske aktivity vidieka. Vzhľadom na vysoké investičné nároky je jej realizácia rozdelená na tri etapy. Víziou investora je vybudovať Abovský majer, čiže na ploche približne dva hektáre areál, ktorý bude pozostávať z ubytovacích a stravovacích zariadení vrátane školiaceho strediska, stanového tábora, informačného centra, predajne, prírodného amfiteátra pre tristo ľudí, areálu pre hypoterapiu, detského ihriska, malej a veľkej vodnej plochy.

Dôvodom pre vytvorenie takéhoto zámeru je veľmi výhodná lokalita, bezprostredne susediaca s farmou, riekou Hornád, priamo touto lokalitou prechádza medzinárodná cyklotrasa, časť areálu bude zasahovať na miesta bývalého koryta Hornádu, dokonca časť riešenej parcely presahuje na opačný breh rieky, kde bude možné odstavovať rafty. Navyše po vybudovaní celého areálu budú všetky parcely udržiavané a problém s nelegálnym odpadom a náletovými burinami automaticky zanikne.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.